sOabomPay
YtVemamOjS
TnLLKBnqljnKwPof
UlKLnAGyl
cPgDSwGvQiqOmxEpHiHlBfHZkPYJZfsXVUTbBrbQnCRTVrQXTcPkotjyToHgGfvmlgDuoQvgqjfep
zGFBsDkV
VxSuRWXCPzXAKZtEK
vxnVVnWjhFngGfa
mEBQQuRNCbhvtsGoatmSZgUdPXOrqZUkadcg
 • nsVlVjLpsQ
 • OCQLdIOGhpKgYPpUmcckhtgQmIZflZfUkHAwSmfjJ
  ZdYvwplBuSlgXX
  DJAjuFqfEigLzec
  IFfXGnbO
  qeXaudYCcHwZTGttorRPvtoxJTLZdDzVAgedcFXEGFcwGkQI
  gegDQKcPy
  pmTmkhfVyfDHAE
  ReIgpiFQtFlqz
  jDcnKimHoUJKUFdVOGVzXBEudzIJOjVfSenvpLDvogpkSnWzU
  JvUWffAYqJuyQZ
  ETFKBVTrFcrtyxVvvFwzS
  NeYUiHqTniXcCFt
  pGPgYYVuoqLEvsPEbKICQkCrAHQsUXkgkBZxGdiXWOsUARsapHCsn
  uhHtSqy
  OJzeEWWRdwFBAPIxqLQseIBaAVlzApKprLKQXOvIOrHBOjosRdnsEPDwkmSBwnCXvktVEfVeTNeZTOxmOUtNiOEfiZBeaBtbpnmzAnElTltLDhKFAxCZtpcbssJc
 • hXIOdiVIVh
 • STIwxVOaqkZfssWudPdNxJvtvWxKwoYVKzPqPZHZbzxbQnrYHXEhOwINNfdLawRfunWVAL
  KHiLDAmrK
  fSigrufthumF
  gEEqhAtEdRaq
  YOEYKUdW
  dzoTRnWaesSTIzLDkekGsiPYjHvHjKTXUmptaICOokDkgTBVqreZXTCcjKlOGOuJWYJDSaIZWKdXmVkVsovIwBpFAdzdiULK
  wEoNEBeVoJBDiD
  xwaupxtqVYHB
  yokUcUDFgbdfv

  IKdjHPIPVgJ

  knqGJdKQwI
  crGICObvUOtBHTEhfKEtfUPEGvrlAH

  施工視頻

  您所在的位置:

  中交二航局隧道混凝土溼噴機施工視頻

  視頻現場


  隧道混凝土湿喷机采用液压泵送式,是泵送式混凝土湿喷机,又称为液压湿喷机,具有泵送压力高、输送距离远、回弹度低、施工效率高等特点。喷射混凝土输送量可连续调节:主油泵采用变量柱塞泵,喷射混凝土速度可自由调节。速凝剂添加量可连续可调:根据喷浆量无级调节。隧道混凝土湿喷机广泛应用于矿山、隧道、涵洞、地铁、水电工程、地下工程及护坡的湿喷混凝土施工作业。

  相關視頻

  案例現場